Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
FajneCV
Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE FAJNECV.PL


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego FajneCV.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa rozdział II Regulaminu.

 

§ 2.


Właścicielem Serwisu jest GOCREATE Artur Cimoch z siedzibą w Bełchatowie, Osiedle Słoneczne 14/32, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7691999233, REGON 100420762, adres poczty elektronicznej biuro@fajnecv.pl, zwany dalej „Usługodawcą”.

 

§ 3.


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie;
2) koncie, koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym;
3) życiorysie – należy przez to rozumieć wygenerowany przez Użytkownika za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie życiorys zawodowy, zawierający w szczególności dane personalne Użytkownika oraz informacje o jego wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, doświadczeniu zawodowym i preferencjach osobistych (curriculum vitae, CV);
4) liście motywacyjnym – należy przez to rozumieć list skierowany przez Użytkownika do potencjalnego pracodawcy, w którym wyraża on wolę podjęcia zatrudnienia na określonym stanowisku;
5) przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki:
a) Internet Explorer w wersji 8.0,
b) Opera 11,
c) Mozilla Firefox w wersji 12.0,
d) Google Chrome w wersji 10.0,
e) Safari w wersji 5.0
- lub nowsze wersje tych przeglądarek;
6) plikach cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera Użytkownika pliki, używane do pomocy Użytkownikom w korzystaniu z usług, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową.

 

§ 4.


1. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu są następujące:
1) komputer PC z procesorem klasy Pentium 2000 Mhz, pamięcią operacyjną 1 GB systemem operacyjnym Windows lub Linux, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo
2) komputer Mac z procesorem klasy Intel 200 Mhz, pamięcią operacyjną 1GB MB, systemem operacyjnym MAC OS X, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.
2. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

 

§ 5.


1. Do korzystania z Serwisu wymagana jest rejestracja konta Użytkownika.
2. Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem przez Usługodawcę i Użytkownika umowy o świadczenie usług określonych w rozdziale II niniejszego Regulaminu.
3. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta Użytkownika są:
1) wypełnienie formularza rejestracji, w którego odpowiednich polach należy podać:
a) nazwę Użytkownika, która będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie (login),
b) hasło dostępowe do konta,
c) adres poczty elektronicznej.
2) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu;
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w procesie rejestracji;
4) dokonanie aktywacji konta poprzez otwarcie łącza wysłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 lit. c (link aktywacyjny).

 

II ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

§ 6.


1. W ramach świadczonych usług Usługodawca umożliwia Użytkownikowi:
1) utworzenie dowolnej liczby życiorysów przy wykorzystaniu szablonów zamieszczonych w Serwisie;
2) utworzenie dowolnej liczby listów motywacyjnych przy wykorzystaniu szablonów zamieszczonych w Serwisie;
3) zapisywanie i przechowywanie w koncie Użytkownika życiorysów lub listów motywacyjnych utworzonych w sposób określony w pkt 1 lub 2;
4) pobieranie utworzonych życiorysów lub listów motywacyjnych na komputer Użytkownika w formie plików o formatach:
a) doc,
b) pdf,
c) html.
5) wysyłanie wiadomości zawierających życiorysy lub listy motywacyjne przypisane do konta, na wybrane adresy poczty elektronicznej przy użyciu formularza dostępnego w Serwisie;
6) wyszukiwanie ofert pracy zamieszczonych w serwisie internetowym jooble.com.pl.
2. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5 możliwe jest po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 10.

 

§ 7.


Rejestracja i świadczenie usług w Serwisie są nieodpłatne.

 

III ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 8.


Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału, a także zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 9.


1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie jest Usługodawca.
2. Administrator nie udostępnia danych uzyskanych od Użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym.
3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do własnych danych, a także żądania ich zmiany oraz usunięcia ze zbioru danych.
4. Usunięcie danych osobowych, określonych w § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i c, ze zbioru danych administrowanego przez Usługodawcę, równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług i usunięciem konta Użytkownika.

 

§ 10.


Usługodawca może gromadzić następujące dane osobowe Użytkowników:
1) imiona i nazwisko,
2) pseudonim,
3) obywatelstwo,
4) datę urodzenia,
5) płeć,
6) adres zamieszkania,
7) numery telefonów,
8) adres poczty elektronicznej,
9) adres strony WWW,
10) wykształcenie,
11) informacje o zatrudnieniu.

 


§ 11.


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej technicznych wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu, w szczególności dotyczących zmian niniejszego Regulaminu oraz ostrzeżeń związanych z korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie są informacja handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 12.


1. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika dane osobowe znajdujące się w zbiorze danych osobowych zarządzanym przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej związanej ze świadczonymi usługami.
2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, z poziomu konta po dokonaniu rejestracji lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Użytkownika.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 ma charakter odwoływalny. W celu odwołania zgody należy przesłać oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@fajnecv.pl.

 

IV PRAWA AUTORSKIE

 

§ 13.


1. Zamieszczając w Serwisie treści, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego Użytkownik oświadcza, iż posiada do nich wszelkie prawa, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie.
2. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnie niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zamieszczonych treści, w szczególności treści zamieszczonych w sposób określony w § 6 ust. 1 pkt 1-2, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską oraz techniką cyfrową,
2) wprowadzanie do obrotu,
3) wprowadzanie do pamięci komputera,
4) umieszczanie w sieciach komputerowych, w tym w Internecie,
5) publiczne wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tych treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do tych treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
6) rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Serwisu.

 

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

§ 14.


W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
1) wadliwego działania systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,
2) działania siły wyższej,
3) udostępnienia przez Użytkownika hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim,
4) niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności w wyniku korzystania z Serwisu przy pomocy urządzeń i oprogramowania, które nie spełniają wymagań określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.

 

§ 15.


1. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych jest zabronione.
2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane w Serwisie treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika treści, jeżeli są one powszechnie uznawane za obraźliwe, obelżywe, naruszają prawa autorskie, szkodzą Serwisowi lub są zakazane przez prawo.

 

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

§ 16.


1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może składać za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu lub na adres poczty elektronicznej biuro@fajnecv.pl, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób określony w ust. 1.
3. Ustosunkowanie się zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę następuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta, chyba że uzgodniono inny sposób odpowiedzi na reklamację.

 

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

§ 17.


1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyn, w terminie 10 dni od jej zawarcia.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Postanowienia §16 ust. 1 dotyczące sposobu złożenia oświadczenia stosuje się odpowiednio.

 

§ 18.


1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie może nastąpić poprzez:
1) oświadczenie Usługodawcy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub
2) oświadczenie Użytkownika, bez okresu wypowiedzenia.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przepisy prawa miejscowego.

 

VIII ZMIANY REGULAMINU

 

§ 19.


1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią po zalogowaniu na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.
3. Akceptacja zmian lub odmowa akceptacji następuje poprzez otwarcie odpowiedniego łącza. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu akceptacji zmian.
4. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Użytkownika w sposób określony w ust. 2.
5. Brak akceptacji zmian w terminie 6 miesięcy od dnia zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronach Serwisu równoznaczny jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

 

IX PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 20.


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2012r.
2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://fajnecv.pl/17/Regulamin_serwisu.

 

 

 

Jakie to proste